“Neoonvalguse säras”  tutvutakse erinevate ajaloos ja ka praegu kasutusel olevate neoon- ning muude gaaslahenduslampidega. Läbi lampide tööpõhimõtete tutvustamise luuakse seoseid keemia- ja füüsikatundides õpitu rakendamisest tehnoloogias. Õpituba on samanimelise näituse baasil koostatud gümnaasiumiastmele suunatud aktiivõppeprogramm, mille käigus lahendatakse grupitööna interaktiivseid ülesandeid.

Õpilased saavad ekspositsiooni uurimisel ja ülesannete lahendamisel kasutada avastuskeskuse tahvelarvuteid ja oma isiklikke nutiseadmeid. Programm toetab õpilaste digitaalse kirjaoskuse ja infootsioskuste arengut.

Haridusprogramm on seotud järgmiste gümnaasiumiastme riikliku õppekava teemadega – keemia teemad “Aine ehitus” ja “Anorgaanilised ained”, füüsika teemad “Elektromagnetism” ja “Mikro- ja megamaailma füüsika”. Puudutatakse ka õppekava läbivat teemat “Tehnoloogia ja innovatsioon”.